Familie Netwerk

Holistiese Familiebediening Deel 4 – Uitdagings vir gemeentebediening

By May 11, 2018 No Comments

Alle gemeentes is nie altyd gerat om die nodige ondersteuning sisteme te bied vir families en gemeentelede wat met lewenskrisusse bv. Werksloosheid, verslawing uitermatige skuld, worstel nie.

Ons het na die uitdagings gekyk wat ʼn holistiese ondersteunings sisteem aan ‘n gemeente bied en na moontlike oplossings daarvoor:

  1. Gebrek aan tyd:

Gemeentes het baie maal slegs 1 of 2 leraars. Hierdie leraars het nie altyd die nodige kennis van hul omgewing en network sisteme nie. Dus wanneer werelds problem na hulle kant toe kom vat dit taamlik tyd om die nodige hulp vir die persone te kry. ‘n Moontlike oplossing is da tons met ‘n  verskeidenheid van kerke en NGO’s hande vat sodat ons, ons netwerke kan verbreed en bewus raak van die hulp beskikbaar in en om ons omgewing.

  1. Gebrek aan kerklike samewerking:

Sommige ander denominasies (en soms ook ons) is nie gewoond daaraan om saam te werk nie en verkies dit soms ook so. Daarom moet ons verhouding met ander denominasies se leiers bou sodat ons meer geneig is om saam te werk eerder as om teen mekaar te werk.

  1. Gemeenskap se vooroordele

Gemeenskappe het soms sterk negatiewe of veroordelende of veralgemeende persepsies oor seker groepe bv. Gay kinders, sekere rasse, sekere inkomste groepe, sekere kulture (bv. die Sjinese of Nigeriërs, ens. Hierdie persepsies verhinder soms samewerking en uitreik. Duidelike feitlike inligting en verhoogde kontak kan bydrae om hierdie persepsies te verander.

  1. Gebrek aan samewerking met skole

Nie alle skole is tegemoetkomend teenoor kerke nie, en baie maal het een denominasie ‘n monopolie in die skool. Dit veroorsaak egter dat gemeentelede nie altyd bewus is van die uitdagings waarmee die gemeenskap kinders sukkel nie. Network vergaderings met skole en gereelde kontak met koshuis personeel sowel as skool personeel kan kommunikasie en samewerking bevorder.

  1. Gebrek aan betrokkenheid

Lae vlakke van diensbaarheid en betrokkenheid kan ‘n aanduiding wees dat gemeentelede nie hul eie roeping verstaan nie of dat hulle nie bemagtig voel nie.  Gesels saam in verskillende ruimtes oor die waarde en ook die verstaan van ‘n roepings bewustheid. Rus gemeentelede toe om prakties ‘n verskil te kan maak.  Bied gesinne met ‘n  roeping bewustheid leef, verskillende ruimtes, om hulle stories te deel. Gesinne leer saam werk saam en gemeentes bring gemeenskappe bymekaar

  1. Gebrek aan inisiatief

Probleme lyk te groot en lidmate wag vir leiding van die leraars. Leraars moet nie meer in herder kudde modelle funksioneer nie, maar eerder as deel van een liggaam. Lidmaat bemagtiging beteken dat elkeen leer hoe hulle hul gawes te kan aanwend om die behoeftes van gemeente aan te spreek.

  1. Afwesigheid van leierskap

Indien daar ‘n afwesigheid is van leierskap, kan die ontwikkeling van mentorskap hiermee help.  Identifiseer lidmate met ‘n gawe of passie vir mentorskap en afrigting bv. afgetrede onderwysers, maatskaplike werkers of selfs ouers wat nie tans werk nie. Gebruik hulle om ander weer op te rig om ‘n verskil te maak met hul gawes.

Hierdie artikel is geskryf deur Anriëtte de Ridder en Jana Dickason  na aanleiding van die Familie Netwerk gesprek gehou in April 2018 te Stellenbosch. Die Familie Netwerk is ‘n gereelde gesprek wat deur die Taakspan vir Jeug en Familiebediening gehou word in die Wes Kaap Sinode van die NG Kerk.

en_ZAEnglish