Skip to main content
Familie Netwerk

Holistiese Familiebediening Deel 3 – ‘n holistiese benadering van sorg

By May 11, 2018No Comments

’n Gemeente wat graag holisties na hulle families wil omsien, kan selde die hele spektrum van sorg dek. Gemeentes het gewoonlik reeds inisiatiewe, maar die behoeftes vir families is gewoonlik ook wyer as die gemeente se bediening. Die gemeente moet dus eerstens seker wees oor wat hulle aan families bied en dan bewus wees van die “gate” waar behoeftes is.

Die gemeente kan ’n basiese S.W.O.T. analise doen om te bepaal wat die gemeente reeds doen, wat hulle kan/moet aanpas en waar die gate is.

Wat is die sterkpunte (Strengths) van die gemeente se familiebediening? Wat doen die gemeente reeds?

Die meeste gemeentes het reeds inisiatiewe wat op een of meer van die volgende vlakke:

 1. Wat gebeur op ‘n Sondag by die kerkgebou:
 • Het die gemeente ’n familie- of intergenerasionele erediens?
 • Watter elemente van die eredienste het ’n familie-fokus?
 • Hoe pas die kategese saam met die erediens?
 • Hoe help die erediens en/of kategese families om by die huis saam in hul geloof te groei
 • Watter spesiale dienste (bv. doop, belydenis van geloof, nagmaal, 10de/ dankoffer Sondag) of feeste (kerkjaar) is daar in die gemeente waar families as geheel betrek word?
 1. In die week by die huis:
 • Watter hulpbronne bied die gemeente vir families om by die huis saam geloof te vorm?
 • Is daar op die webtuiste ’n blad met hulpbronne?
 • Plaas die gemeente in hul bulletin idees en/of hulpbronne?
 • Deel die gemeente op hul sosiale media idees en/of hulpbronne?
 • Fasiliteer die gemeente diens geleenthede waar families saam kan dien?
 1. Deur die week by die kerkgebou:
 • Het die gemeente ’n gereelde doopkursus?
 • Bied die gemeente ’n ouerskap kursus aan of gereelde ouer-toerusting geleenthede?
 • Hanteer die gemeente by geleentheid sosiale issues en/of spesiale leergeleentheid?

Watter bedreigings en tekorte (Weakness) is daar in die gemeente se familiebediening?

Waaraan moet daar aandag geskenk word? Wat moet dalk verander word, gesny word, of bygevoeg word?

Watter geleenthede (Opportunities) is daar tussen die gemeente en die gemeenskap?

Hoe lyk die families in jul gemeenskap of dorp? Hoe word hulle behoeftes aangespreek? Die gemeente staan gewoonlik binne die gemeenskap en in netwerk met ander organisasies. Binne die netwerke lê gewoonlik ook geleenthede waar die gemeente families buite die gemeente te kan versorg. Die volgende kan moontlike geleenthede wees om families geestelik te bedien, ondersteuning te bied of om hul nood aan te spreek:

 1. Geestelike programme:
 • holiday club;
 • koshuis bediening
 • skole betrokkenheid (Lewensoriëntering, detensie bediening)
 • nasorg of crèche Bybelprogram;
 • leierskap ontwikkeling
 1. Ondersteuning:
 • ouerskap kursus, bv. ontwikkelingsfases,
 • Kommunikasie
 • dissipline/ gedragsprobleme/ special needs;
 • huweliksberading en/of kursus,
 • krisis ondersteuning
 1. Sosiale aksie:
 • kospakkies
 • klerebank
 • skuld berading,
 • pleegsorg
 • maatskaplike probleme/ ontwikkeling/
 • Vroeë kinderontwikkeling
 • sosiale issue/ spesiale leergeleentheid

Watter aspekte is bedreigings (Threats) waarvoor daar nie tans ’n duidelike antwoord is nie?

‘n Gemeente wat werklik holisties wil sorg vir families dink dus holisties oor familiebediening (fisies, geestelik, maatskaplik, sosiaal, ens.). Verder kan ‘n gemeente nie holisties dink sonder vennote nie, en daarom sal gereelde strategiese sessies saam met ander gemeenskaps rolspelers soos skole, maatskaplike dienste, sielkudnigings en ander organisasies baie belangrik wees.

Hierdie artikel is geskryf deur Anriëtte de Ridder en Christi Thirion na aanleiding van die Familie Netwerk gesprek gehou in April 2018 te Stellenbosch. Die Familie Netwerk is ‘n gereelde gesprek wat deur die Taakspan vir Jeug en Familiebediening gehou word in die Wes Kaap Sinode van die NG Kerk.