Skip to main content
GeloofsgewoontesLiturgie

Die Heidelbergse Kategismus

By April 17, 2023No Comments

Intergenerasionele erediens wenk

Tema: Die Heidelbergse Kategismus

Hierdie week fokus ons daarop om jou geloof te kan bely of te verwoord, asook die Heidelbergse Kategismus. Die wenk sluit direk aan by die leesrooster teks oor die eerste bekeerdes in Handelinge 2:14a, 36-41.

Aktiwiteit
Laat die jonger kinders die ouer (bejaarde) gemeentelede gaan vra of hulle weet wat in Vraag 1 van die Heidelbergse Kategismus staan. Kry dan by hulle terugvoer.

Hier is die woorde daarvan:

Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?

Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe (a) nie aan myself (b) nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort (c). Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal (d) en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos (e). Hy bewaar (f) my op so ’n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie (g). Alles moet inderdaad tot my saligheid dien (h).

Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe (i) en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe (k).

Vertel kortliks die geskiedenis daarvan
Die Heidelbergse Kategismus is ‘n geloofsbelydenis wat in die Gereformeerde Kerke gebruik word. Dit het in 1563 te Heidelberg, Duitsland ontstaan as ‘n leerboek wat vir die skole opgestel is. Die Sinode van Dordrecht (1618-1619) het dit as een van die belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke aanvaar.

Die kategismus is in 52 dele verdeel, sodat ‘n deel van die kategismus elke Sondag van die jaar in die kerk geleer kon word. https://af.wikipedia.org/wiki/Heidelbergse_Kategismus

Jou eie geloofsbelydenis
Kyk of julle as gesin iets oor God die Skepper, Jesus sy Seun en die Heilige Gees kan neerskryf wat vir julle iets is waarin julle glo. Deel dit nou met ‘n ander gesin.

Leave a Reply